Par „Banku kompasu”

„Banku kompasā” Latvijas Banka sniedz informāciju par katras Latvijā darbojošās bankas galvenajiem darbības rādītājiem pārskata ceturkšņa beigās. Informācija apkopota no banku iesniegtajiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem.

„Banku kompass” ir informatīvs rīks, ar kura palīdzību interesents var ērti iepazīties ar svarīgākajiem banku darbības rādītājiem. Šo rādītāju analīze ir viens no apsvērumiem, klientam pieņemot lēmumu par to, ar kuru banku sadarboties. Izšķiršanās paliek katra paša ziņā, izvērtējot arī bankas sniegto pakalpojumu klāstu un pieejamību, kā arī apkalpošanas kvalitāti, pakalpojumu komisijas maksas u.tml.

„Banku kompasā” sniegta informācija par svarīgākajiem banku darbības rādītājiem - aktīviem, kredītiem, noguldījumiem, peļņu vai zaudējumiem, kapitāla pietiekamību, kā arī aktīvu atdevi. Šie rādītāji jāskata kontekstā ar kopējo bankas darbību – apkopotie dati ir informatīvi.

Tā kā Latvijas normatīvie akti nepieprasa ārvalstu banku filiālēm publicēt savu ceturkšņa informāciju, dati grafikos tiek uzrādīti kopsavilkuma veidā, t.i. par visām filiālēm kopā, par pamatu ņemot filiāļu iesniegtos mēneša bilances pārskata datus.

Papildu informācija www.bank.lv un katras bankas tīmekļvietnē.

Papildu tam Latvijas Bankas tīmekļvietnē www.bank.lv Excel tabulā apkopoti visu Latvijas banku publisko ceturkšņa pārskatu galvenie finanšu darbības rādītāji un informācija par kapitāla pietiekamības prasības ievērošanu.

Detalizētu informāciju par darbības rādītājiem varat iegūt arī katras bankas tīmekļvietnē, kur jābūt publicētiem publiskajiem ceturkšņa pārskatiem, gada pārskatiem, apkopojumiem par kapitāla pietiekamību un citiem bankas darbību raksturojošiem rādītājiem.

Latvijas Banka nav atbildīga par zaudējumiem un neuzņemas saistības, kas rodas vai izriet no sniegto datu analīzes un interpretācijas. Dati ir aktuāli par situāciju pārskata ceturkšņa pēdējā dienā.

Turpināt